farmacie2-4a73a16d-f8d6-4f39-8a7c-62cbd186382d.jpg
03-10-2019

Toelichting op wijzigingen in aanspraakstatus add-on geneesmiddelen per 1 oktober 2019

Hierbij informeren wij u over de wijzigingen in de aanspraakstatus van een aantal oncologische add-on geneesmiddelen in de G-Standaard per 1 oktober 2019.
Op grond van eerder afgegeven negatieve adviezen van de Cie BOM (NVMO) is besloten dat de onderstaande indicaties van bestaande add-on geneesmiddelen op NEE worden gezet, vanwege het feit dat zij geen stand der wetenschap en praktijk zijn. 

Het gaat om de volgende drie indicaties en geneesmiddelen:

ID 43                         axitinib bij niercelcarcinoom (RCC) De behandeling van volwassen patiënten met gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) na falen van een eerdere behandeling met sunitinib of een cytokine.

ID 1516                     cabozantinib bij levercarcinoom (HCC) Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die eerder zijn behandeld met sorafenib.

ID 1602,1606,1607    pertuzumab icm trastuzumab  bij borstkanker. Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en chemotherapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker met een hoog risico op recidief.

Patiënten die op dit moment met deze geneesmiddelen voor de genoemde indicaties behandeld worden, mogen deze blijven gebruiken conform de registratietekst. Hiervoor kan door het ziekenhuis een persoonlijke machtiging bij de betreffende zorgverzekeraar worden aangevraagd. De prestatie kan, na toestemming van de zorgverzekeraar, vervolgens bij de verzekeraar gedeclareerd worden op code 99999995.

Daarnaast is besloten, in samenspraak met de NVMO, de drie onderstaande nieuwe indicaties van bestaande add-on geneesmiddelen ook op NEE (geen aanspraak) te zetten, tot het moment dat de beroepsgroep een oordeel heeft afgegeven wat de plaats van een nieuw geneesmiddel is in de behandeling. In het geval van deze oncologische aandoeningen (vaste tumoren) wachten de zorgverzekeraars eerst de beoordeling van de CieBOM af

ID 2726                    ramucirumab bij levercarcinoom (HCC) Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een gevorderd of inoperabel hepatocellulair carcinoom, die een serum alfa-fetoproteïne (AFP) hebben van ≥ 400 ng/ml en die eerder zijn behandeld met sorafenib.

ID 2727, 2728         pembrolizumab icm axitinib voor niercelcarcinoom (RCC) In combinatie met axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassenen.

ID 2734, 2735         atezolizumab icm paclitaxel bij borstkanker In combinatie met nab-paclitaxel voor de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen.

Voor een individuele patiënt kan in bovenstaande gevallen voorlopig een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

Tenslotte heeft de CieBOM recent een negatief advies afgegeven voor:

 Atezolizumab in combinatie met carboplatine en etoposide, voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met extensive-stage kleincellig longcarcinoom (ES-SCLC).

Voor deze indicatie is per 1 oktober nog geen indicatie-ID aanwezig. Zodra dit het geval is, zal deze indicatie ook op NEE (geen aanspraak) worden gezet.