farmacie2.jpg
20-07-2023

Sacubutril/valsartan (Entresto®) nieuwe bijlage 2 voorwaarde en formulieren per augustus 2023

Per 1 augustus 2023 worden de huidige bijlage 2-voorwaarden voor het middel sacubitril/valsartan (Entresto®) uitgebreid. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (kleiner of gelijk aan 40%). Het Zorginstituut heeft de minister geadviseerd om de huidige bijlage 2-voorwaarden uit te breiden met de patiëntengroep waarvoor meerwaarde is vastgesteld en om de patiënten, die nu op basis van de coulanceregeling met sacubitril/valsartan (Entresto®) behandeld worden, ook voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De nieuwe voorwaarden zijn te lezen op de website van het ZIN: (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2023/04/28/gvs-advies-sacubitril-valsartan-entresto-bijlage-2-voorwaarden). Het advies van Zorginstituut Nederland is in zorgvuldige afweging tot stand gekomen samen met de beroepsgroep vanuit de NVVC en NHG. Dat geldt ook voor de inrichting van de ZN formulieren. De komende 2 jaar zal het gepast gebruik van sacubitril/valsartan (Entresto®) gemonitord worden in samenwerking met ZN en de beroepsgroep

Voor het gebruik van de ZN formulieren gelden de volgende voorwaarden: 

  • Het middel heeft een artsenverklaring die vanaf 1 augustus 2023 eenmalig moet worden ingevuld door de voorschrijver vanuit de 2e lijn/cardioloog. De apotheekinstructie is dus ook eenmalig. Dat is ook nodig voor bestaande patiënten.
  • Daarnaast kan worden vastgelegd of de huisarts het vervolgrecept mag voorschrijven. Deze regeling blijft van kracht totdat de patiënt komt te overlijden.
  • De apotheekinstructie controleert de artsenverklaring slechts procedureel (dus op volledigheid en correctheid voor het invullen en niet wie voorschrijver is of andere inhoudelijke voorwaarden)