Formulieren: CieBAG

CieBAG-criteria en -standpunten voor een behandeling met add-ongeneesmiddelen

Zorgverzekeraars willen sommige add-ongeneesmiddelen alleen inkopen in ziekenhuizen waar aantoonbaar expertise aanwezig is voor de betreffende behandeling. Een kwalitatief goede behandeling van de patiënt is op deze manier geborgd, evenals de juiste inzet van dure geneesmiddelen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft daarom het initiatief genomen om centraal CieBAG-criteria en -standpunten op te stellen voor behandelingen met add-ongeneesmiddelen. Deze zijn te vinden op www.znformulieren.nl. Het opstellen hiervan vindt altijd plaats in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging behorende bij het indicatiegebied. Om te weten of een instelling voldoet aan de criteria, vindt een uitvraag plaats door middel van het formulier op www.znformulieren.nl. Voor de standpunten vindt geen uitvraag plaats.

De CieBAG, de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen, waarin de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn, beoordeelt op basis van de aangeleverde informatie of de instelling aan de CieBAG-criteria voldoet.

Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop van add-ongeneesmiddelen gebruik maken van de uitkomsten van de beoordeelde criteria en van de standpunten.

CieBAG-criteria
Indien uw instelling een add-ongeneesmiddel wil gaan voorschrijven waarvoor CieBAG-criteria gelden, dan verzoeken wij u om het desbetreffende formulier ingevuld op te sturen naar het volgende mailadres: kwaliteitscriteria@ZN.nl. Graag in de onderwerpregel het correcte nummer van de CieBAG-criteria vermelden.

Dit document dient ondertekend te worden door de behandelend specialist die binnen uw instelling de patiënten met het betreffende geneesmiddel gaat behandelen.

Niet-ondertekende of niet-complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien bijlagen moeten worden toegevoegd, dat moeten dit de meest recente en – indien relevant – ondertekende documenten betreffen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CieBAG en u krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet aan de criteria voldoet, of dat u nog aanvullende informatie aan moet leveren.

Iedere verzekeraar bepaalt vervolgens voor zich wat hij met de CieBAG-beoordeling doet in de inkoop, hierover mag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen onderlinge afstemming plaatsvinden.

.

CieBAG-criteria / Standpunten CieBAG                
Kwaliteitscriteria
nummer stofnaam ID's indicatie omschrijving
         
ZN-KC-2021-011 alpelisib
2854 ; 2873
borstkanker Kwaliteitscriteria voor de behandeling van borstkanker met alpelisib
ZN-KC-2021-010 mogamulizumab 2878 huidlymfoom Kwaliteitscriteria voor de behandeling van cutane lymfomen met mogamulizumab
ZN-KC-2021-009 olaparib 2839 prostaatkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van PARP-remmers bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom
ZN-KC-2021-008 olaparib  2814 alvleesklierkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van olaparib als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling bij gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas
ZN-KC-2020-007 voretigene neparvovec 2764 netvliesaandoening Kwaliteitscriteria voor een behandeling met voretigene neparvovec (Luxturna®) gentherapie binnen de oogheelkunde
ZN-KC-2021-006 atezolizumab
bevacizumab
2836
2837
leverkanker Kwaliteitscriteria voor toepassing van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom (HCC)
ZN-KC-2021-004 niraparib
olaparib
rucaparib
1594
1611;402;2712
2758;1611
eierstokkanker Kwaliteitscriteria voor een behandeling met PARP-remmers bij patiënten met ovariumcarcinoom (inclusief tuba- en peritoneaal carcinoom)
ZN-KC-2021-003 dupilumab
omalizumab
2748 neuspoliepen Kwaliteitscriteria voor het toepassen van biologicals bij de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)
ZN-KC-2021-001 olaparib
talazoparib
2696
2793
borstkanker Kwaliteitscriteria voor het voorschrijven van PARP-remmers bij patiënten met borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties
         
Standpunten
ZN-SP-2021-002 N.v.t. N.v.t. PTO Standpunt m.b.t. de facultatieve prestatie bij PTO
ZN-SP-2021-001 pembrolizumab 2869 darmkanker Standpunt over de behandeling van gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (MSI-H of dMMR) met pembrolizumab
         
versie 1.6; 27 juli 2021      


Veel gestelde vragen:

  1. Ik heb een vraag over een formulier Waar kan ik deze stellen? Heeft u een algemene vraag of opmerking over een formulier zelf, dan kunt u terecht bij ZN via: kwaliteitscriteria@zn.nl. Heeft u specifieke vragen omtrent een individuele patiënt, wendt u zich dan tot de zorgverzekeraar van de betreffende verzekerde.
  2. Zijn de formulieren actueel? Elke maand vindt zo nodig een actualisering plaats. De formulieren op de website zijn dus up-to-date.