Formulieren: CieBAG

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar te houden en, vanuit de wet- en regelgeving, gelijke toegankelijkheid te garanderen voor alle verzekerden in Nederland. Om geneesmiddelen nu én in de toekomst beschikbaar te houden voor de verzekerden, zetten zorgverzekeraars in op een actief beleid. De Commissie Beoordeling Add-onGeneesmiddelen (CieBAG) van ZN heeft hierbij een belangrijke rol. 

Activiteiten CieBAG
Op welke wijze de CieBAG haar bijdrage levert kunt u teruglezen in bijgevoegde beschrijving of middels bijgevoegde presentatie.        

Aanvraag indienen voor een add-onprestatie
De CieBAG organiseert de procesgang van de add-onaanvragen aan verzekeraarszijde en beoordeelt of een add-on noodzakelijk is en of een aanvraag kan worden ingediend bij de NZa.

Er zijn twee ZN-formulieren om een add-onprestatie aan te vragen voor een geneesmiddel:

  1. Het formulier ‘geregistreerde indicaties’ is bedoeld voor registratiehouders van geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor add-0nbekostiging. De registratiehouder kan dit op vrijwillige basis invullen wanneer een nieuw geneesmiddel en/of een nieuwe indicatie bij de EMA is geregistreerd. Nieuwe farmacotherapeutische behandelingen moeten door de CieBAG geduid worden op de stand van wetenschap en praktijk. Een volledig ingevuld formulier versnelt het duidingsproces.
  2. Het formulier ‘off-label indicatie is bedoeld voor de duiding van de stand van wetenschap en praktijk door de CieBAG. Dit formulier dient te worden ingevuld en ingediend door, of op verzoek van, de desbetreffende wetenschappelijke vereniging.

Bij de beoordeling van aanvragen gebruikt de CieBAG o.a. onderstaande beslisbomen:

CieBAG -criteria en -standpunten voor een behandeling met add-ongeneesmiddelen
Zorgverzekeraars willen sommige add-ongeneesmiddelen alleen inkopen in ziekenhuizen waar aantoonbaar expertise aanwezig is voor de betreffende behandeling. Een kwalitatief goede behandeling van de patiënt is op deze manier geborgd, evenals de juiste inzet van dure geneesmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft daarom het initiatief genomen om centraal CieBAG-criteria en -standpunten op te stellen voor behandelingen met add-ongeneesmiddelen. Zorgverzekeraars kunnen hier gebruik van maken.Het opstellen van de CieBAG-criteria en -standpunten vindt altijd plaats op basis van input van de wetenschappelijke vereniging en eventuele andere relevante stakeholders.

Om te weten of een instelling voldoet aan de CieBAG-criteria, vindt een uitvraag plaats door middel van het desbetreffende formulier in onderstaande tabel. Voor de standpunten vindt geen uitvraag plaats.De CieBAG beoordeelt op basis van de aangeleverde informatie of de instelling aan de betreffende criteria voldoet.Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop van add-on geneesmiddelen gebruik maken van de standpunten en van de uitkomsten van de beoordeelde criteria.
In dit overzicht geven wij de verschenen standpunten; CieBAG-criteria en nieuwsberichten weer.

Indien uw instelling een add-ongeneesmiddel wil gaan voorschrijven waarvoor CieBAG-criteria gelden, dan verzoeken wij u om het desbetreffende formulier ingevuld op te sturen naar het volgende mailadres: kwaliteitscriteria@ZN.nl. Graag in de onderwerp-regel het correcte nummer van het betreffende criterium vermelden.Dit document dient ondertekend te worden door de behandelend specialist die binnen uw instelling de patiënten met het betreffende geneesmiddel gaat behandelen.Niet-ondertekende of niet-complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien bijlagen moeten worden toegevoegd, dat moeten dit de meest recente en – indien relevant – ondertekende documenten betreffen.Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CieBAG en u krijgt schriftelijk bericht of u wel of niet aan de criteria voldoet, of dat u nog aanvullende informatie aan moet leveren.Iedere verzekeraar bepaalt vervolgens voor zich wat hij met de CieBAG-beoordeling doet in de inkoop, hierover mag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen onderlinge afstemming plaatsvinden.

Maandelijkse relevante wijzigingen in G-standaard vanuit ZN ingebracht
In dit overzicht geven wij, vanaf maart 2022, maandelijks de wijzigingen weer in de aanspraak van add-on geneesmiddelen die door de CieBAG zijn bepaald voor de komende maand. Voor alle andere wijzigingen wordt verwezen naar het mutatiebestand dat te vinden is op de site van Farmatec. Farmatec, onderdeel van ministerie van VWS, beheert het add-on bestand en levert haar gegevens aan bij de Z-index. De G-standaard van de Z-index is het enige bronbestand en is toegankelijk voor abonnementhouders (ziekenhuis-) apotheken. 
Dit bestand is handmatig samengesteld en is uitsluitend ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er kan niet over gecorrespondeerd worden.
NB. Bij aanspraak ‘Nee’ kan er altijd een individuele machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. 
(herzien op 01-03-2022)