Formulieren: clean-team

 • 1. Beschrijving activiteiten clean-team

  In de informatiefolder Gemeenschappelijk Inkoopverband dure MSZ geneesmiddelen leest u over de activiteiten en werkwijze van het clean-team.

  Alle zorgverzekeraars zijn toegetreden tot het gezamenlijk inkoopverband. Iedere zorgverzekeraar vaardigt deskundigen af om zitting te nemen in het clean-team. Clean-teamleden worden op persoonlijke titel aangesteld en dienen eerst met succes een mededingings- en compliance* cursus af te ronden. De samenstelling van het clean-team is multidisciplinair, er participeren zowel inhoudsdeskundigen als inkoopspecialisten. ZN is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werkzaamheden. Het clean-team vergadert in principe één keer per maand.

  *Sinds de Zorgverzekeringswet van 2005  is er in Nederland sprake van gereguleerde competitie tussen zorgverzekeraars. DE ACM Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch specialistische zorg uit 2016 heeft éen veilige haven ’gedefinieerd waarin zorgverzekeraars samen kunnen werken op het dossier dure geneesmiddelen.

 • 2. Overzicht gezamenlijke afspraken

  Steeds wanneer een nieuwe gezamenlijke afspraak is overeengekomen kunt u dat terugvinden in dit overzicht. Dit bestand is handmatig samengesteld en is uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • 3. Informatie voor zorgaanbieders

  Jaarlijks worden de ziekenhuizen geïnformeerd over de gezamenlijk afspraken die zorgverzekeraars gemaakt  hebben voor  geneesmiddelen in het monopolie-segment, geldend voor het komende kalenderjaar.

  De afspraken hebben betrekking op de –- vermelde indicaties van geneesmiddelen waarvoor aanspraak geldt. Als er in het kader van deze afspraken specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor het geneesmiddel, dan neemt de zorgverzekeraar dit op in de overeenkomst met de zorgaanbieder.

 • 4. Informatie voor farmaceuten

  De onderhandelingen tussen fabrikanten en zorgverzekeraars lopen volgens een vast stramien:

  1. De bestuursleden van individuele zorgverzekeraars geven per geneesmiddel individueel een onherroepelijke volmacht aan het clean-team voor het voeren van gezamenlijke onderhandelingen met farmaceuten.
  2. Het clean-team stelt een onderhandelteam  samen van minimaal 1 inkoper, 1 medisch-adviseur en een medewerker van het ZN-bureau (coördinator). Er kunnen dus gelijktijdig meerdere onderhandelteams in gesprek zijn met farmaceutische bedrijven.
  3. Het onderhandelteam koppelt de voortgang en resultaten van de onderhandeling terug aan het totale clean-team. Het clean-team accordeert een onderhandelingsresultaat.
  4. Het onderhandelteam legt de overeengekomen landelijke vergoedingsvoorwaarden vast in een overeenkomst.
  5. De zorgverzekeraars verwerken de door het clean-team overeengekomen afspraken in de inkoopafspraken met ziekenhuizen vanaf het moment dat er een getekende overeenkomst aanwezig is.

  De kenmerken van de overeengekomen afspraken zijn:

  • Het is maatwerk: elke geneesmiddel is anders.
  • Het zijn tijdelijke overeenkomsten tussen een farmaceutisch bedrijf en zorgverzekeraars.
  • De afspraken zijn openbaar waar kan, vertrouwelijk waar noodzakelijk.
 • 5. Veel gestelde vragen:

   

  1. Ik heb een vraag over de werkzaamheden van het clean-team. Waar kan ik deze stellen?
   Heeft u een algemene vraag of opmerking over een onderhandeling, dan kunt u terecht bij ZN via: clean-team@zn.nl.
  2. Waar is de informatie over de gemaakte clean-team afspraken terug te vinden?
   Steeds wanneer een nieuwe gezamenlijke afspraak is overeengekomen kunt u dat terugvinden in dit overzicht. Dit bestand is handmatig samengesteld en is uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
    
  3. Hoe kan contact worden gelegd met het clean-team?
   Het clean-team is bereikbaar via clean-team@zn.nl
  4. Heeft het clean-team mandaat om afspraken te maken?
   De CieBAG identificeert de unieke geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor gezamenlijke onderhandelingen in het non-concurrentiele marktsegment: het zogenaamde mandateringsadvies ‘add-on monomiddelen’. Met dit mandateringsadvies kunnen de individuele zorgverzekeraars ZN mandateren om gezamenlijke prijsonderhandelingen met de desbetreffende farmaceut op te starten. Deze onderhandelingen worden belegd bij het clean-team. Het clean-team onderhandelt vervolgens met de fabrikant en kan een afspraak maken binnen het afgegeven mandaat.
  5. Maakt het clean-team afspraken namens alle zorgverzekeraars?
   Het clean-team onderhandelt namens alle zorgverzekeraars die mandaat hebben afgegeven voor een bepaald geneesmiddel. Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om per geneesmiddel te kiezen om wel of geen mandaat af te geven en dus wel of niet deel te nemen aan de gezamenlijke onderhandeling.
  6. Hoe zit het met geheimhouding van de clean-team leden?
   Informatie van vertrouwelijke aard wordt alleen binnen het clean-team gedeeld en besproken. Bij uitdiensttreding of verandering van functie komt het lidmaatschap van het clean-team te vervallen. Deze persoon is als clean-team lid gebonden aan geheimhouding tot drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
  7. Meer informatie over DAP   (Drug Access Protocol)
   Het doel van DAP (Drug Access Protocol) is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen die nog niet in het basispakket zitten, sneller, gecoördineerd en gecontroleerd voor patiënten beschikbaar maken. Dat is het doel van een breed gedragen initiatief van kankerspecialisten, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland.
   Aan de hand van metingen en observaties worden gegevens verzameld over de effectiviteit en bijwerkingen van de medicatie. Hierdoor is het beter mogelijk om sneller te bekijken of middelen voor opname in het basispakket in aanmerking komen. Tijdens een DAP traject heeft het clean-team een rol in de prijsonderhandelingen. Het clean-team onderhandelt met de fabrikant over de prijs van het geneesmiddel die gaat gelden in de 2e fase van het DAP traject. Meer informatie over DAP kunt u hier lezen op de website van de NVMO
  8. Meer info over ODAP (Orphan Drug Access Protocol)
   Het doel van  Orphan Drug Access Protocol (ODAP) is om nieuwe, veelbelovende, niet-oncologische weesgeneesmiddelen sneller beschikbaar te maken voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs gecombineerd met een beoordeling van effectiviteit (in de praktijk).  Zorgaanbieders,  patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars verkennen hiervoor, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, een nieuwe toegangsroute. Het gaat om een zeer kleine categorie weesgeneesmiddelen (enkele per jaar) die de zorgverzekeraars toetsen aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’ . Meer informatie over ODAP kunt u hier lezen op de website van MedicijnvoordeMaatschappij, het loket voor alle ODAP trajecten.
   Tijdens een ODAP traject  heeft het clean-team een rol in de prijsonderhandelingen.